Ana içeriğe atla

Etik İlke Sorumluluk ve Davranış Kuralları

Yeditepe Üniversitesi, akademik topluluğun bir parçası olan öğrencilerinin, kişisel, ahlaki ve etik açıdan en üst seviyede davranış göstermelerini beklemektedir. Yeditepe Üniversitesi öğrencisi, hiçbir durumda doğruluktan kaçmaz; kurallara uyar; sözünde durur; herkese saygılı davranır.

Amaç ve Kapsam

Bu kurallar, Yeditepe Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm öğrencilerden beklenen etik ilke, sorumluluk ve davranış kurallarını belirlemektir. Kaydı başka yükseköğrenim kurumlarında olup, geçici olarak Yeditepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler de bu kapsamda değerlendirilir.
Disipline yönelik durumlarda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.  

Sosyal Yaşama İlişkin Etik Davranışlar

Toplumsal yaşamın gerekliliği olarak, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin birbirlerine, akademik personel, idari çalışanlar ve diğer tüm Üniversite mensuplarına karşı davranışlarında, aşağıdaki sorumlulukların bilinci ile hareket etmeleri beklenir:

 1. Birbirleri ile iletişimlerinde saygılı bir dil ve davranış sergilerler.
 2. Başkasının farklı yönleri üzerinden (ırk, anadil, din, cinsiyet, milliyet, siyasi görüş, cinsel yönelim, etnik köken ya da fiziksel/sosyal engel vb.) ayrımcılık yapmazlar.
 3. Fiziksel, dijital, sözlü, yazılı veya görüntülü her türlü tacize yönelik eylemden kaçınır; bu tür eylemleri desteklemez ve teşvik etmez; belirli bir gruba yönelik önyargılı nefret söylemlerinde bulunmazlar. 
 4. Üniversiteye ait mal ve hizmetlere zarar vermekten kaçınırlar; bunları yetkili kişilerden izin almadan kullanmazlar.
 5. Üniversitenin kapalı, kilitli veya yetkiyle sınırlı alanlarını/hizmetlerini izinsiz kullanmazlar. 
 6. Üniversite görevlilerinin, sağlık ve emniyetle ilgili yasal talimatlarına uyarlar.
 7. Başkasının veya Üniversite topluluğunun sağlık ve güvenliğini tehdit edici bir durum olduğunda müdahale eder ve Üniversite yönetimini uyarırlar.
 8. Geçici ya da süresiz olarak kapatılan bir öğrenci topluluğuna destek vermez, etkinliklerine katılmaz ya da katılımı teşvik etmezler.
 9. İhtiyaç sahiplerine yönelik bursları suistimal edip, başkalarının hak kaybına neden olmazlar.
 10. Öğretim elemanları ile ilişkilerinde aşağıdaki hususları göz önünde bulundururlar:
  1. Öğretim elemanlarını değerlendirirken adil, dürüst ve nesnel olmak
  2. Öğretim elemanlarının profesyonel karar ve davranışlarını etkileyebilecek herhangi bir hediye veya ikramı sunmamak
  3. Öğretim elemanları hakkında bilerek, yanlış ve kötü niyetli açıklamalarda bulunmamak
  4. Eğitim-öğretim ilişkileri süresince, öğretim elemanlarıyla gönül ilişkisine girmemek
 11. Diğer öğrenciler ile ilişkilerinde aşağıdaki hususları göz önünde bulundururlar:
  1. Diğer öğrencilerin akademik haklarına ve öğrenme özgürlüklerine saygı göstermek
  2. Diğer öğrencilerin mallarına ve akademik çalışmalarına zarar vermemek
  3. Kendi görüşlerini desteklemek için, diğer öğrencilerin tavır ve görüşlerini bilerek yanlış şekilde aktarmamak
 12. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Üniversitenin itibarını küçük düşürecek söz ve davranışlarda bulunmazlar. 

Akademik Etiğe İlişkin Davranışlar

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri,

 1. Akademik dürüstlük ilkesini ihlal eden davranışlarda bulunmazlar: intihal, kopya çekmek ve her türlü akademik suistimal gibi (kaynak ve hizmetlerin kötü kullanımı, fikri mülkiyet hırsızlığı, bilgisayar uygulamasının, verinin, teçhizat ya bilgisayar ağının kötüye kullanılması vb.) 
 2. Kopya çekmezler ve akademik personeli aldatıcı davranışlarda bulunmazlar:
  1. Bireysel tamamlamaları beklenen, bilgi ve yeterlik ölçmeye yönelik etkinliklerde (sınav, ödev, projeler, rapor, tez vb.) başkasından yardım almak veya başkasına yardım etmek
  2. Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları kullanmak (cep telefonu, hesap makinesi, ders kitabı, ders notları vb.)
  3. Sınavlara veya yoklamalara başkalarının yerine girmek / kendisi yerine başkasını sokmak
  4. Daha önce aynı ya da başka bir derste değerlendirilmiş bir çalışmanın aynısını veya çok benzerini, dersin öğretim üyesinin iznini almadan, tekrar not almak için sunmak
  5. Başkasının fikirlerini/çalışmasını kendisininmiş gibi sunmak; uygun şekilde referans göstermemek
  6. Kullanılmayan kaynakları kullanılmış gibi göstermek
 3. Dersi veren öğretim üyesinin izni olmadan kendisine ait ders notlarını veya materyallerini çoğaltarak başkaları ile paylaşmazlar.
 4. Bilgi Merkezi’nden izinsiz kitap almazlar; aldıkları kitapları özenli bir şekilde kullanırlar.
 5. Kimlik kartlarının, kayıtların, raporların, notların, diplomaların, Üniversite belgelerinin sahteciliği, değiştirilmesi veya uydurulması, tahrif edilmiş kimlik kartlarının bulundurulması veya satın alınması gibi davranışlar içinde bulunmazlar.
 6. Güveni kötüye kullanacak şekilde istirahat raporu alarak sınavlara veya derslere katılmama mazeretinde bulunmazlar. 
 7. Grup ödevlerinde, grup çalışmalarına katılmadan ve arkadaşlarının emeklerini sömürerek çıkar sağlamazlar. 
 8. Uzaktan Eğitimle Yürütülen Derslerde:
  1. Ders saati başlamadan önce derse katılabilmek için gerekli tüm hazırlıkları (Internet bağlantısı, bilgisayarın, kamera ve ses sisteminin kurulu ve çalışır durumda olması) tamamlar ve sisteme giriş yaparlar.
  2. Dersi veren öğretim üyesinin, dersin işleyişine ilişkin belirleyeceği kurallara uyarlar. Örneğin: Kamera sisteminin açık olması talep ediliyorsa, çalışır durumda ve arka planın sınıfın dikkatini dağıtmayacak şekilde olmasını sağlarlar.
  3. Sınıf ile etkileşimde bulunmadıkları zamanlarda mikrofonu kapalı tutarlar.
  4. Derslere devam etmenin, zamanında ve uygun şekilde katılım sağlamanın bir seçenek değil, sorumluluk olduğunu bilirler.
  5. Ders esnasında herhangi bir nedenle dersten çıktıklarında devamsızlık olarak sayılacağını bilirler. Ders esnasında bağlantı sorunu yaşamaları halinde, devamsızlık olarak sayılmaması için, ekran görüntüsü alıp durumu belgeleyerek öğretim üyesi ile paylaşırlar. 
  6. Dersin işlenişine, içeriğine yönelik bireysel görüş ve talepleri varsa, ders sonrasında dersi veren akademisyen ile paylaşırlar. 
  7. Mesaj kutusu üzerinden, dersle ilgili olmayan paylaşımlarda bulunmazlar.
  8. Dersin öğretim üyesinin izni olmadan, derslerin hiçbir şekilde video kaydı, ekran görüntüsünü almazlar ve üçüncü kişilerle paylaşmazlar.
  9. Yukarıdaki tüm etik davranışlarda başkalarının da bu sorumluluğu alması için aktif rol oynayacaklarını kabul ederler.

Referanslar

Gerçek, H., Güven, M.H., Özdamar, Ş.O.,Yanpar Yelken T., ve Korkmaz T. (2011). Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 1(2), 80-88.
https://mim.itu.edu.tr/universite-yasaminda-etik-degerler/
https://apdd.ku.edu.tr/arastirmacilar-icin-akademik-ingilizce-programi/kurallar-ve-etik-davranis-ilkeleri/
Syracuse University- Code of Student Conduct